เงื่อนไขความรับผิดชอบ/นโยบายของบริษัท

เงื่อนไขความรับผิดชอบ/นโยบายของบริษัท

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นและส่วนลด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งโปรโมชั่นและส่วนลดต่าง ๆ ของบริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด จะถูกจัดขึ้นตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนั้น ๆ ทั้งโปรโมชั่นหรือส่วนลดต่าง ๆ ก่อนเงื่อนไขเวลาที่ระบุไว้ บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงื่อนไขได้ด้วยตนเองทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิกการสั่งซื้อและขอคืนเงิน

บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการคืนเงินสำหรับงานที่ส่งมอบสมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใด

โดยกรณีผู้ว่าจ้างดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินมาแล้วแต่มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งขั้นตอนเตรียมดำเนินการจัดหาวัสดุและงานผลิตยังไม่เริ่มต้นเท่านั้น ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะชดเชยโดยมอบบัตรกำนัลตามจำนวนเงินที่มีการหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้ว่าจ้างแทน

กรณีที่มีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมการจัดหาวัสดุหรือดำเนินการผลิตไปแล้ว ถือมีค่าดำเนินการเป็น 60 % ของมูลค่างานที่สั่งจ้างไปแล้ว บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยบริษัทฯ ชดเชยโดยมอบบัตรกำนัลตามจำนวนเงินที่มีการหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้ว่าจ้างแทน

หากเป็นกรณีที่มีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว ผู้ว่าจ้างไม่สามารถทำได้ โดยบริษัทฯ ถือเป็นการดำเนินการลุล่วงโดยสมบูรณ์ตามมูลค่างานที่สั่งจ้าง ซึ่งหากมียอดค้างชำระทางผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการชำระส่วนคงค้างให้กับทางบริษัทฯ ให้ครบถ้วนตามมูลค่าที่ตกลงว่าจ้างไว้

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

หากเกิดปัญหาใด ๆ กับสินค้า ผู้ว่าจ้างต้องรีบแจ้งกับบริษัทโดยทันที ในช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด อาจจะเป็นทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดีย ไม่ควรติดต่อกับทางบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ของบริษัทเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทเท่านั้น

ขอบเขตการดำเนินการ

กรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วว่า งานของผู้ว่าจ้างมีลักษณะงานที่เข้าข่ายขัดต่อกฎหมาย ผิดจริยธรรม มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายอนาจาร ล่วงละเมิดสิทธิ รวมทั้งมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางดูหมิ่นชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับดำเนินการใด ๆ ในงานที่เข้าข่ายดังกล่าวเหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ

บริษัท บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด ขอยืนยันว่า จะใช้สำเนาไฟล์งานที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้าง เพียงเพื่อการผลิตชิ้นงานตามที่ได้รับว่าจ้างเท่านั้น โดยจะรักษาข้อมูลไฟล์งานของผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดี จะไม่มีการส่งต่อข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลไฟล์งานสู่บุคคลที่สาม ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเด็ดขาด ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลไฟล์งานไม่ว่าทางใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีหากข้อมูลไฟล์เกิดการรั่วไหลจากความผิดพลาดของผู้ว่าจ้าง หรือถูกแฮกเกอร์โจรกรรมข้อมูล กรณีนี้บริษัท บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัดจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอบเขตความรับผิดชอบ

หากเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายต่อสินค้า บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด จะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่สินค้ายังอยู่ในกระบวนการผลิต และขั้นตอนการตรวจสอบก่อนส่งถึงมือลูกค้าเท่านั้น เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานตรงตามที่ตกลงกันไว้ และความรับผิดชอบของบริษัทจะจบลงทันทีเมื่อ ผู้ว่าจ้างตรวจรับสินค้าแล้ว หากเกิดความเสียหายต่อสินค้าหลังจากนั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นในทุกกรณี

ข้อตกลงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการตรวจสอบไฟล์งานว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของทางบริษัทที่ได้แจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์ และควรตรวจสอบไฟล์งานตัวอย่างที่ทางบริษัทได้ส่งกลับไปอย่างละเอียดเพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

ข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์

เนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพและเสียง การใช้งานซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องของบริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องเรียบร้อย ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่ายหรือนำไปใช้งานส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

ข้อตกลงการเข้าใช้งานเว็บไซต์

หากผู้ว่าจ้างได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัดและได้มีการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น Email และรหัสผ่านส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง ทางบริษัทยืนยันว่าจะรักษาข้อมูลลูกค้าดังกล่าวไว้อย่างดีตามข้อตกลง หากเกิดเหตุสุดวิสัยจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้จัดทำเว็บไซต์และบริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด ทำให้ข้อมูลดังกล่าวของลูกค้ารั่วไหล บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดชอบในส่วนนี้ เนื่องด้วยเป็นเหตุสุดวิสัยและเว็บไซต์ของบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสากลแล้ว ดังนั้น จึงถือว่าเราปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องแล้วนั่นเอง

เงื่อนไขการสั่งซื้อ ราคาและการจัดส่งสินค้า

ด้านราคา

ทางบริษัทบริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัดจะทำการแจ้งขั้นตอนและวิธีการชำระเงินค่าสินค้าและบริการจัดส่งไว้ที่ใบเสนอราคา ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบแล้วไม่มีข้อท้วงติง ทางบริษัทจะถือว่าผู้ว่าจ้างได้รับทราบและยินยอมชำระเงินค่าสินค้ารวมถึงบริการจัดส่งตามที่ได้แจ้งไว้บนใบเสนอราคาแล้ว และจะถือว่าการทำธุรกรรมสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ เสร็จสมบูรณ์

ด้านการชำระเงิน

เมื่อผู้ว่าจ้างทำการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ว่าจ้างควรจะต้องชำระเงินค่าสินค้าโดยทันที ตามช่องทางการชำระเงินที่ได้แจ้งไว้ ทั้งเงินสด ชำระผ่านบัตรเครดิต การโอนผ่านธนาคาร(จะต้องมีการแจ้งและยืนยันหลักฐานการโอนต่อบริษัท) หรือจะขอแบ่งชำระเป็นงวดในกรณีที่เป็นสินค้าล็อตใหญ่ เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้าให้ แต่ถ้าหากมีการยืนยันคำสั่งซื้อแต่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ชำระเงินเข้ามา ทางบริษัทจะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นโมฆะและจะไม่ดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้าให้

ด้านการผลิต

ผู้ว่าจ้างจำเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดของงานให้แม่นยำแน่ชัด รวมถึงส่งไฟล์งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดให้กับทางบริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัดเท่านั้น ทางบริษัทถึงจะเริ่มกระบวนการผลิตได้ และทางบริษัทจะทำการเริ่มผลิตสินค้าทันทีเมื่อผู้ว่าจ้างยืนยันการชำระเงิน และส่งไฟล์งานที่ถูกต้องที่สุดให้กับทางบริษัทแล้วเท่านั้น

ด้านการจัดส่งสินค้า

ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องระบุชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าให้ถูกต้อง เนื่องจากทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์หรือใช้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัทเอกชน หากชื่อหรือที่อยู่ผู้รับสินค้าไม่ถูกต้องอาจทำให้สินค้าไม่ถึงมือผู้รับ และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ในวันและเวลาทำการของไปรษณีย์และบริษัทเอกชนที่รับจัดส่งเท่านั้น ส่วนระยะเวลาที่ผู้รับจะได้รับสินค้าขึ้นอยู่กับการดำเนินการของไปรษณีย์และบริษัทเอกชนที่รับจัดส่งสินค้าเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้างานสื่อสิ่งพิมพ์และการคืนเงิน

บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด มั่นใจว่าเราสามารถมอบความคุ้มค่าและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ว่าจ้างทุกคนได้เป็นอย่างดี เราจึงขอการันตีคุณภาพและความพึงพอใจด้วย การยินดีคืนเงินให้ 100% ทันทีหากผู้ว่าจ้างไม่พอใจกับงานที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ก่อนการปฏิเสธการรับมอบและขอคืนเงิน ผู้ว่าจ้างต้องเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้างานพิมพ์

 • หากสินค้ามีความผิดพลาดทั้งในเรื่องข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปภาพ อันเกิดจากกรณีไฟล์งานต้นฉบับมีความผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น สินค้าดังกล่าวจะถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของทางบริษัท เพราะทางบริษัทถือว่าไฟล์งานต้นฉบับได้รับการตรวจสอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว มีการยืนยันความถูกต้องแล้ว ดังนั้นความผิดพลาดบกพร่องของสินค้าที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของบริษัท ทางบริษัทจึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีนี้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดระหว่างกระบวนการผลิตไม่ว่ากรณีใด ๆ หากความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางบริษัทเอง ทางบริษัทจะประกันความเสียหาย รับผิดชอบและทำแก้ไขให้ จนสามารถดำเนินการผลิตสินค้าให้แล้วเสร็จได้ แต่ถ้าความผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากทางบริษัท บริษัทจะดำเนินการยุติการผลิตไปก่อน จนกว่าความผิดพลาดนั้นจะถูกแก้ไข
 • ทางบริษัท ไม่รับประกันความเที่ยงตรงในเรื่องของสีที่จัดพิมพ์ เนื่องจากค่าสีที่ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์กับงานที่พิมพ์จริงอาจมีความแตกต่างกันได้
 • ขนาดของงานพิมพ์จริงที่ออกมาจะมีความแตกต่างจากขนาดไฟล์งานที่ผู้ว่าจ้างส่งมา บวก/ลบ 10% ซึ่งตรงนี้จะไม่ส่งผลต่อข้อบกพร่องในการพิมพ์แต่อย่างใด
 • กรณีสินค้ามีความบกพร่องจากขั้นตอนการพิมพ์มากกว่า 30% ของงานทั้งหมด ทางบริษัทยินดีที่จะจัดทำให้ใหม่ ซึ่งหากสินค้าที่มีความผิดพลาดนั้นได้จัดส่งถึงมือลูกค้าไปแล้วและผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ที่จะให้ทางบริษัทจัดทำให้ใหม่ ขอความกรุณาผู้ว่าจ้างส่งคืนสินค้าที่มีปัญหากลับคืนแก่บริษัทด้วย เพื่อให้ทางบริษัทดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั้งนี้เมื่อมีการผลิตใหม่กำหนดการส่งสินค้าจึงต้องกำหนดขึ้นใหม่ด้วยเช่นกัน จะไม่นับรวมกับการผลิตก่อนหน้า
 • ขอบเขตการรับประกันสินค้าจะอยู่ภายใน 7 วันหลังจากเสร็จสิ้นการผลิต หากเกินกว่านั้น บริษัทจะถือว่าสินค้าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน
 • สำหรับงานพิมพ์เกรดพรีเมี่ยมด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 3 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี (ทั้งนี้การรับประกันตัวสินค้า จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกต้องของผู้ใช้งานเท่านั้น)
 • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ UV บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 3 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี (ทั้งนี้การรับประกันตัวสินค้า จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกต้องของผู้ใช้งานเท่านั้น)
 • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องหัวพิมพ์ Epson eCo-Solvent บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 2 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี
 • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องหัวพิมพ์ Konica Solvent เทียบเกรด บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 1 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี

เงื่อนไขการขอเงินคืน

1.ผู้ว่าจ้างต้องตรวจสอบสินค้า ณ ตอนส่งมอบสินค้าทันที หากไม่พอใจในสินค้า ผู้ว่าจ้างต้องปฏิเสธการรับสินค้าทันที ซึ่งการตรวจสอบสินค้า การปฏิเสธการรับสินค้า และการขอคืนเงินจะต้องเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันเท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จัดส่งถึงความประสงค์ไม่รับสินค้า และทำการแจ้งฝ่ายขายของบริษัทเพื่อทำการขอเงินคืน

2.เมื่อผู้ว่าจ้างปฏิเสธการรับสินค้าและต้องการขอเงินคืน ผู้ว่าจ้างจะต้องนำสินค้าคืนเจ้าหน้าที่จัดส่ง ไม่เก็บสินค้าใด ๆ ไว้ทั้งสิ้น หรือจะทำการส่งคืนโดยตรงที่บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัดก็ได้เช่นกัน แต่การส่งคืนบริษัทโดยตรงนั้นจะต้องทำให้เสร็จก่อน 12:00 น.ของวันถัดไปเท่านั้น

 1. 3. สินค้าที่จะส่งคืนต้องไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้นในทุก ๆ กรณี

***หากผู้ว่าจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน***

เงื่อนไขการปฏิเสธการขอคืนเงิน

 • Shade สีงานพิมพ์ที่ไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ (ในกรณีที่ไม่ได้มีการพิมพ์ proof สีให้ลูกค้าอนุมัติ)
 • Shade สีงานพิมพ์ที่มีความแตกต่างจาก proof สีเพียงเล็กน้อย
 • Shade สีงานพิมพ์ที่มีความแตกต่างจากตัวอย่างเพียงเล็กน้อย
 • ผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบงานตัวอย่างที่ทางบริษัททำมาให้และได้ทำการอนุมัติการผลิตแล้ว
 • ผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอคืนเงินทั้ง 3 ข้อ

หากเป็นกรณีดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นนี้ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างจึงชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เงื่อนไขการรับประกันงานบริการสิ่งพิมพ์แรพรถเพื่อการโฆษณา (Vehicle Wrap)

บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด มั่นใจว่าเราสามารถมอบความคุ้มค่าและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ว่าจ้างทุกคนได้เป็นอย่างดี เพื่อความสบายใจหากคุณต้องการเคลมประกัน โปรดติดต่อเรา และเราจะแนะนำขั้นตอนให้แก่คุณ โดยผู้ว่าจ้างต้องเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

 • การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้า ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยการรับประกันจะนับตั้งแต่วันส่งมอบ
 • งานติดตั้ง อายุรับประกัน 14 วัน หากมีการหลุดร่อนจากการติดตั้ง สามารถติดต่อนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อแก้ไข
 • รับประกันคุณภาพงานพิมพ์อ้างอิงตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้างานสื่อสิ่งพิมพ์
  • สำหรับงานพิมพ์เกรดพรีเมี่ยมด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 3 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี
  • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ UV บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 3 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี
  • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องหัวพิมพ์ Epson eCo-Solvent บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 2 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี
  • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องหัวพิมพ์ Konica Solvent เทียบเกรด บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 1 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี

*ทั้งนี้การรับประกันตัวสินค้า จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกต้องของผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่รวมค่าแรงในการลอกติดตั้งใหม่*

 • ระยะเวลาการรับประกันสินค้า เริ่มนับตั้งแต่วันวันส่งมอบงานเรียบร้อย
 • ขอสงวนสิทธิ์งานที่ติดตั้งแล้วทันที หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งงานหรือถอดรื้อ บริษัฯ จะคิดค่าบริการเป็นงานส่วนเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องตามวิธีการ และมาตรฐานของบริษัทฯ โดยอาจจะตรวจสอบหาสาเหตุก่อน หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน และการบริการ

บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายของงาน ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ชำรุด ซีด เสื่อมสภาพ หรืออาการบกพร่องอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น และรวมถึงรายการดังต่อไปนี้

 • ชำรุด ซีด เสื่อมสภาพ จากการใช้น้ำยาขจัดคราบที่เป็นด่างสูงในการล้างทำความสะอาด
 • ชำรุด ซีด เสื่อมสภาพ ถลอกในบริเวณจุดสัมผัส สีลอก สีหม่นลง จากกาลเวลา การเปลี่ยนสภาพ หรือ เปลี่ยนสีของบริเวณตัวงานที่อายุเกินจากระยะเวลารับประกันตามเสปควัสดุประกอบที่นำมาใช้
 • ชำรุด ซีด เสื่อมสภาพ จากการสึกกร่อน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโดยรอบ ๆ ไม่เหมาะสม หรือ อื่นๆ เช่น การชำรุดจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินสภาวะแวดล้อมระดับมาตรฐาน ความชื้นสูง ความเป็นกรด-ด่างสูง หรือไอระเหยของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
 • ชำรุด เสื่อมสภาพ จากภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่ใช้งาน หรือ เหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ เช่น พายุ ฝนตกหนัก  น้ำขึ้น ซึนามิ  น้ำท่วมแผ่นดิน ฟ้าผ่า
 • ชำรุด เสื่อมสภาพ ความเสียหายจากการขูดขีดเฉี่ยวชน อุบัติเหตุบนท้องถนน
 • ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการนำไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือ การกระทำต่าง ๆ เช่น  ตัดแต่ง ดัดแปลง ลอกติดใหม่ หรือมีการกระทำต่อตัวสติ๊กเกอร์ใด ๆ ก็ตามด้วยผู้ว่าจ้างเอง
 • ชำรุดจากการกัดแทะข่วนของสัตว์เล็กต่างๆ เช่น  สุนัข  แมว  หนู  และ อื่นๆ
 • ชำรุด / แตกหัก จากการบุกรุก ขโมย หรือ การกระทำที่ผิดกฏหมายอื่นๆ
 • หากบริษัทฯ พบอาการชำรุดเสียหายอันมีลักษณะตามรายการข้างต้น การรับประกันผลงานสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงค่าแรงในการรื้อถอนหรือ ติดตั้งสินค้า ณ จุดที่ติดตั้ง

เงื่อนไขการรับประกันงานบริการสิ่งพิมพ์ติดตั้งเพื่อการโฆษณา (Sticker & Banner)

บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด มั่นใจว่าเราสามารถมอบความคุ้มค่าและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ว่าจ้างทุกคนได้เป็นอย่างดี เพื่อความสบายใจหากคุณต้องการเคลมประกัน โปรดติดต่อเรา และเราจะแนะนำขั้นตอนให้แก่คุณ โดยผู้ว่าจ้างต้องเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

 • การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้า ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยการรับประกันจะนับตั้งแต่วันส่งมอบ
 • งานติดตั้ง อายุรับประกัน 14 วัน หากมีการหลุดร่อนจากการติดตั้ง สามารถติดต่อนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อแก้ไข
 • รับประกันคุณภาพงานพิมพ์อ้างอิงตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้างานสื่อสิ่งพิมพ์
  • สำหรับงานพิมพ์เกรดพรีเมี่ยมด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 3 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี
  • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ UV บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 3 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี
  • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องหัวพิมพ์ Epson eCo-Solvent บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 2 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี
  • สำหรับงานพิมพ์ด้วยเครื่องหัวพิมพ์ Konica Solvent เทียบเกรด บริษัทรับประกันสีของงานพิมพ์ ชิ้นงานสามารถทนแสงทนแดดได้ถึง 1 ปี โดยสีไม่ซีดจาง หากชิ้นงานมีสีซีดจางกว่าที่ระบุไว้ บริษัทยินดีบริการพิมพ์ใหม่ให้ฟรี

*ทั้งนี้การรับประกันตัวสินค้า จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกต้องของผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่รวมค่าแรงในการลอกติดตั้งใหม่*

 • ระยะเวลาการรับประกันสินค้า เริ่มนับตั้งแต่วันวันส่งมอบงานเรียบร้อย
 • ขอสงวนสิทธิ์งานที่ติดตั้งแล้วทันที หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งงานหรือถอดรื้อ บริษัฯ จะคิดค่าบริการเป็นงานส่วนเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องตามวิธีการ และมาตรฐานของบริษัทฯ โดยอาจจะตรวจสอบหาสาเหตุก่อน หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน และการบริการ

บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายของงาน ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ชำรุด ซีด เสื่อมสภาพ หรืออาการบกพร่องอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น และรวมถึงรายการดังต่อไปนี้

 • ชำรุด ซีด เสื่อมสภาพ จากการใช้น้ำยาขจัดคราบที่เป็นด่างสูงในการล้างทำความสะอาด
 • ชำรุด ซีด เสื่อมสภาพ ถลอกในบริเวณจุดสัมผัส สีลอก สีหม่นลง จากกาลเวลา การเปลี่ยนสภาพ หรือ เปลี่ยนสีของบริเวณตัวงานที่อายุเกินจากระยะเวลารับประกันตามเสปควัสดุประกอบที่นำมาใช้
 • ชำรุด ซีด เสื่อมสภาพ จากการสึกกร่อน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโดยรอบ ๆ ไม่เหมาะสม หรือ อื่นๆ เช่น การชำรุดจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินสภาวะแวดล้อมระดับมาตรฐาน ความชื้นสูง ความเป็นกรด-ด่างสูง หรือไอระเหยของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
 • ชำรุด เสื่อมสภาพ จากภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่ใช้งาน หรือ เหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ เช่น พายุ ฝนตกหนัก  น้ำขึ้น ซึนามิ  น้ำท่วมแผ่นดิน ฟ้าผ่า
 • ชำรุด เสื่อมสภาพ ความเสียหายจากการขูดขีดเฉี่ยวชน อุบัติเหตุบนท้องถนน
 • ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการนำไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือ การกระทำต่าง ๆ เช่น  ตัดแต่ง ดัดแปลง ลอกติดใหม่ หรือมีการกระทำต่อตัวสติ๊กเกอร์ใด ๆ ก็ตามด้วยผู้ว่าจ้างเอง
 • ชำรุดจากการกัดแทะข่วนของสัตว์เล็กต่างๆ เช่น  สุนัข  แมว  หนู  และ อื่นๆ
 • ชำรุด / แตกหัก จากการบุกรุก ขโมย หรือ การกระทำที่ผิดกฏหมายอื่นๆ
 • หากบริษัทฯ พบอาการชำรุดเสียหายอันมีลักษณะตามรายการข้างต้น การรับประกันผลงานสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงค่าแรงในการรื้อถอนหรือ ติดตั้งสินค้า ณ จุดที่ติดตั้ง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้างานป้าย (Signage)

บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด มั่นใจว่าเราสามารถมอบความคุ้มค่าและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ว่าจ้างทุกคนได้เป็นอย่างดี เพื่อความสบายใจหากคุณต้องการเคลมประกัน โปรดติดต่อเรา และเราจะแนะนำขั้นตอนให้แก่คุณ โดยผู้ว่าจ้างต้องเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

 • การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้า ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยการรับประกันจะนับตั้งแต่วันส่งมอบ
 • งานติดตั้ง อายุรับประกัน 14 วัน
 • งานโครงสร้าง อายุการรับประกัน 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามที่บริษัทฯ เรียนเสนอ
 • ระบบไฟ อายุการรับประกัน 1 ปี
 • งานทำสี อายุการรับประกัน 1 ปี
 • ระยะเวลาการรับประกันสินค้า เริ่มนับตั้งแต่วันวันส่งมอบงานเรียบร้อย
 • ระยะเวลาการรับประกันงานซ่อม (ตามอายุรับประกันที่อยู่ในรายละเอียดการรับประกันงานนั้น ๆ)
 • ขอสงวนสิทธิ์งานที่ติดตั้งแล้วทันที หากลูกค้าต้องการให้ย้ายจุดติดตั้งหรือถอดรื้อถอนออก จะคิดค่าแรงตามตารางค่าบริการตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องตามวิธีการ และมาตรฐานของบริษัทฯ โดยอาจจะตรวจสอบหาสาเหตุก่อน หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • ขอบเขตการบริการ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล *ต่างจังหวัด กม.ละ 15 บาท หรือตั้งแต่กม. ที่ 101 ขึ้นไปเริ่มต้นเส้นทางจากที่ตั้งบริษัทฯ หรือคิดค่าบริการเหมาต่างจังหวัด สอบถามศูนย์บริการ Tel 08-8882-4432

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน และการบริการ

บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายของงาน ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ความชำรุดบกพร่องอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น และรวมถึงรายการดังต่อไปนี้

 • ชำรุด จากภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่ใช้งาน หรือ เหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ เช่น พายุ ฝนตกหนัก  น้ำขึ้น ซึนามิ  น้ำท่วมแผ่นดิน ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า
 • ชำรุด จากการสึกกร่อน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโดยรอบ ๆ ไม่เหมาะสม หรือ อื่นๆ เช่น การชำรุดจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินสภาวะแวดล้อมระดับมาตรฐาน ความชื้นสูง ความเป็นกรด-ด่างสูง หรือไอระเหยของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
 • ชำรุด จากการที่ตัวอาคารเปลี่ยนรูป หรือบริเวณรองรับตัวงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็นการชำรุดจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ตัวงานที่ทางบริษัทผลิตติดตั้งให้
 • ชำรุด จากการนำไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือ การกระทำต่าง ๆ เช่น  ตัดแต่ง  ต่อเติม  ซ่อมแซม  ปรับปรุง บำรุงรักษาโดยผู้ว่าจ้างเอง เกิดการแตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ บางส่วนที่หายไป
 • ชำรุด จากการสึกกร่อน ถลอกในบริเวณจุดสัมผัส สีลอก สีหม่นลง จากกาลเวลา การเปลี่ยนสภาพ หรือ เปลี่ยนสีของบริเวณตัวงานที่อายุเกินจากระยะเวลารับประกันตามเสปควัสดุประกอบที่นำมาใช้
 • ชำรุด โดยมีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือมีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปรกติ ได้แก่ มีคราบน้ำ มีรอยสนิม ตะไคร้น้ำ   มีรอยไหม้
 • ชำรุดจากการกัดแทะของสัตว์เล็กต่างๆ เช่น  สุนัข  แมว  หนู  แมลงสาบ และ อื่นๆ
 • ชำรุด / แตกหัก จากการบุกรุก ขโมย หรือ การกระทำที่ผิดกฏหมายอื่นๆ
 • หากบริษัทฯ พบอาการชำรุดเสียหายอันมีลักษณะตามรายการข้างต้น การรับประกันผลงานสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงค่าแรงในการรื้อถอนหรือ ติดตั้งสินค้า ณ จุดที่ติดตั้ง
กลับไปยังบล็อก